SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Spolek Legionář

„Společně uchováváme dědictví a budujeme budoucnost – Spolek Legionář je místem, kde se tradice předávají s nastupující generací.“

Spolek Legionář

Spolek Legionář, založený bývalým elitním legionářem Stanislavem Gazdikem, je zaměřen na posílení vazeb mezi veterány, podporu jejich reintegrace do civilního života a uchování a šíření historických a vojenských odkazů. Hlavním bodem spolku je však výchova mládeže a příprava občanů prostřednictvím projektu „Dobrovolná příprava občana“. Tato iniciativa je vedená Gazdikovou touhou sdílet své zkušenosti a ostatních veteránů, poskytnout vzájemnou podporu a uctít hrdinství i oběti veteránů, zároveň ale klademe hlavní důraz na rozvoj mladé generace a její přípravu na aktivní a zodpovědný život ve společnosti.

Legionáři specialisté

Tito odborníci přinášejí do spolku unikátní soubor dovedností a znalostí, které vycházejí z jejich vojenské i civilní zkušenosti.

Most mezi generacemi

Symbolizuje propojení zkušeností a hodnot starších generací legionářů s mladšími členy a mládeží naši společnosti.

Hlavní poslání spolku

(1) Spolek si klade za cíl uchovávat a propagovat dědictví legionářů. Podporuje vzdělávací a kulturní aktivity spojené s historií a hodnotami legionářů. Zajišťuje vzájemnou pomoc a spolupráci mezi členy.

(2) Hlavním účelem činnosti spolku je aktivně přispívat k výchově nastupujících generaci k hrdosti a schopnosti čelit krizovým situacím, k budování aktivní občanské společnosti schopné efektivně hájit svou národní suverenitu a k posilování občanské spoluzodpovědnosti za všeobecnou bezpečnost a obranu České republiky v případě jejího ohrožení.

(2) Spolek bude podporovat spolupráci všech subjektů a osob působících především na území České republiky zabývajících se na teoretické i praktické úrovni, problematikou obrany a bezpečnosti v celé její šíři. Smyslem podpory spolupráce všech zainteresovaných subjektů je vytvářet a spolu podílet se na shromažďování a šíření nejnovějších poznatků, zkušeností, inovací a dovedností v oblasti zajišťování obrany a bezpečnosti (dále se vždy rozumí jako obrana a bezpečnost fyzického i kyber-prostředí).

Pro připojení k našemu spolku vyplňte prosím přihlášku na našich webových stránkách nebo se obraťte na naše kanceláře. Vítáme členy s různým pozadím, kteří sdílejí náš zájem o podporu veteránů a uchování vojenského dědictví.

Členství nabízí přístup k exkluzivním vzdělávacím programům, propojení s ostatními členy, účast na pamětních akcích, možnost využít naše poradenské a podpůrné služby a příležitost zapojit se do našich komunitních a vzdělávacích projektů.

Organizujeme širokou škálu aktivit, včetně vzdělávacích seminářů, komunitních služebních projektů, podpůrných programů pro veterány, pamětních událostí a mládežnických rozvojových programů, které podporují naše členy a přispívají k pozitivnímu dopadu na společnost.

Spolek Legionář, z.s.

Social info :

Vítejte v sekci dokumentů Spolku Legionář. Zde naleznete klíčové dokumenty, které tvoří základ našeho spolku a reflektují náš přístup k transparentnosti a odpovědnosti. Pro vaši snadnější orientaci a lepší pochopení našich cílů, aktivit a výsledků jsou tyto dokumenty k dispozici pro veřejnost.

Naši podporovatelé

Naši podporovatelé jsou základním kamenem úspěchu Spolku Legionář. Díky jejich štědrosti a víře v naše poslání můžeme rozvíjet a realizovat projekty, které mají pozitivní dopad na společnost. Věříme, že společně můžeme dosáhnout větších změn a inspirovat další k aktivnímu zapojení a podpoře. Každý příspěvek, ať už finanční, materiální, nebo dobrovolnický čas, je pro nás cenný a oceňujeme hlubokou oddanost našich podporovatelů naší vizi a cílům.

Plk. Otakar Foltýn

AČR, Vojenská kancelář prezidenta republiky

spolek legionář

Žij naplno

Žít naplno v kontextu Spolku Legionář znamená podporovat naše členy v tom, aby každý den prožívali s plným nasazením, rozvíjeli své potenciály a odvážně čelili novým výzvám. Je to o aktivním zapojení do společnosti, o přijímání nových příležitostí pro osobní růst a o přispívání k celkovému dobru. Spolek vytváří prostředí, kde se každý učí růst a rozvíjet své schopnosti pro pozitivní vliv na svět kolem nás.

0 %

Uč se neustále

0 %

Úspěšnost

0 %

Vliv na komunitu

Spolek Legionář

Přidejte se k nám v úsilí uchovat minulost a učit se společně, abychom mohli budovat lepší budoucnost.

Kontakt:

Volná pozice: Mentor

Tato pozice je ideální pro jednotlivce, kteří hledají smysluplnou roli s možností pozitivně ovlivnit životy ostatních, zatímco si udržují spojení s vojenským dědictvím a hodnotami.

Volná pozice: Specialista

Tato pozice je určena pro jedince, kteří chtějí využít své odborné znalosti pro podporu společensky prospěšných cílů a kteří hledají práci s hlubokým smyslem a významem.