SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Mezinárodní vztahy

Soustředíme na budoucnost, kde klíčovými prvky jsou technologický rozvoj, mezinárodní spolupráce a adaptace na nové globální hrozby.

Síla ve společném úsilí

Integrace inovací, jako jsou umělá inteligence a kybernetická bezpečnost, je zásadní pro naše obranné strategie. Důraz na mezinárodní partnerství nám pomáhá efektivně reagovat na bezpečnostní výzvy, zatímco vzdělávání nových generací a udržitelnost jsou klíčové pro dlouhodobou stabilitu a bezpečnost. Naše vize spočívá ve vytváření bezpečnějšího a stabilnějšího světa skrze inovace, spolupráci a etický přístup.

Mezinárodní spojení:

Partnerství

V rámci Spolku Legionář je bezpečnost a obrana chápána jako kolektivní odpovědnost přesahující hranice států. Uznáváme, že efektivní obrana v dnešním propojeném světě vyžaduje nejen národní, ale i globální spolupráci. Proto jsme aktivně zapojeni do mezinárodních sítí, kde sdílíme zkušenosti, koordinujeme tréninky a rozvíjíme inovace pro bezpečnější budoucnost. Investujeme do výzkumu a spolupracujeme na společných cvičeních s našimi partnery, abychom byli připraveni čelit jakýmkoli výzvám.

Spolek Legionář, z.s.

Social info :

01 Spolupráce

Chápeme, že bezpečnost a obrana jsou globální záležitosti, které vyžadují spolupráci přes hranice. Proto jsme hrdě otevření a aktivně zapojeni do mezinárodní spolupráce.

02 Partnerství

V rámci našeho závazku k mezinárodní spolupráci se věnujeme rozvoji a realizaci projektů, které mají za cíl podporovat mír, bezpečnost a stabilitu na globální scéně. Naše projekty jsou navrženy tak, aby překračovaly hranice a spojovaly národy ve společném úsilí o lepší a bezpečnější svět.

03 Budoucnost

Budoucnost obrany a bezpečnosti je neodmyslitelně spojena s technologickým pokrokem. Zavádění nových technologií, jako jsou umělá inteligence, drony, kybernetická bezpečnost a pokročilé sledovací systémy, bude mít klíčový vliv na způsob, jakým budou řešeny bezpečnostní výzvy.

Spolek Legionář

„Každý krok směrem k prevenci, zdraví a bezpečí je zlatou investicí do naši budoucnosti, kterou chráníme nejen sebe, ale i celou naši příští generaci.“