SLOUŽILI JSME
spojujeme veterány - legionáře

Etický kodex Spolku Legionář

Tento Etický Kodex Spolku Legionář stanovuje zásady a normy chování, které očekáváme od všech členů spolku. Cílem je zajistit, že všechny naše aktivity a interakce jsou prováděny s nejvyšší mírou integrity, profesionality a respektu.

Bývalí legionáři, nikdy nezapomeňte, že jste bojovali společně a za stejnou věc!

Čest a věrnost, zůstaňte jednotní v dobrém i zlém.

Ctěte svou zemi, ctěte Francii a především držte hlavy vzhůru!

Členové se zavazují k nejvyšším standardům etického chování a profesionality ve všech svých aktivitách a interakcích spolku.

Členové projevují respekt a rovnost vůči všem lidem bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, národnost, věk, náboženské vyznání, sexuální orientaci, zdravotní stav nebo sociální status.

Členové chrání důvěrnost a soukromí informací, které jsou jim svěřeny, a nesdílejí je neoprávněně.

Členové dodržují všechny platné zákony státu České republiky, předpisy a pravidla, které se týkají jejich aktivit v rámci spolku.

Členové jednají transparentně a jsou zodpovědní za své rozhodnutí, akce i reakce.

Členové se vyhýbají střetům zájmů a zachovávají nezávislost svého úsudku.

Členové se zavazují k neustálému vzdělávání a osobnímu rozvoji, aby rozšiřovali své znalosti a dovednosti v oblasti obrany a bezpečnosti.

Členové podporují ducha spolupráce, kolegiality a týmové práce ve všech aspektech činnosti spolku.

Členové aktivně přispívají ke zlepšení komunity a společnosti jako celku prostřednictvím svého působení ve spolku.

Členové se zdrží jakékoliv politické agitace, propagace politických stran nebo politických názorů během akcí, setkání a v jakýchkoli komunikacích pod záštitou Spolku Legionář.

Dodržováním tohoto Etického Kodexu Spolku Legionář pomáháme udržovat vysokou úroveň důvěryhodnosti a respektu, která je nezbytná pro úspěch naší mise a cílů. Každý člen je povinen tento Kodex respektovat a podporovat jeho principy ve své činnosti v rámci Spolku Legionář.